E-DEVLET

 

 

     e-Fatura Elektronik faturalama olarak da adlandırılmaktadır. e-Fatura, yasalar ve yönetmeliklerle tanımlanan standart kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip bir faturalama şeklidir. Kağıt faturadan farklı olarak faturanın oluşturulması, gönderilmesi saklanması ve ibraz edilmesi gibi tüm işlemler Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlarda gerçekleştirilir. Tüm işlemler elektronik ortamda ve İnternet aracılığı ile yapılır.

     e-Fatura teknik olarak standartları daha önceden kesin kurallara ile belirlenmiş UBL-TR standardındaki belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve alınması işlemidir. e-Fatura gönderme, e-Fatura alma, e-Fatura saklama gibi tüm işlemler daha önceden belirlenip standart hale getirilen veri aktarım protokolü aracılığı ile taraflar arasında veri iletişimini sağlayan mesajlaşma at yapısı olarak ta adlandırılabilir.

     e-Fatura sistemini kullanarak e-fatura göndermek ve e-fatura almak isteyen kullanıcıların karşılıklı olarak sistemde kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sistem ülkemizde Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir.

     Ülkemizde e-fatura kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve kaçakçılığı önlemek için yapılan çalışmaların sonucu olarak bazı firmalara zorunlu hale getirilmiştir. Çok daha fazla firmanın sisteme katılmasıyla birlikte her geçen gün çok daha işlevsel hale gelmektedir.

 

 

     e-Arşiv uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor. e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

 

     Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 24.02.2011 tarihinde yayınlamış olduğu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa (V.U.K.) göre  ve Türk Ticaret Kanununa (t.T.K.) göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

     e-Defterler; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere göre yapılan yasal düzenlemeler ve her yıl belirlenen zorunluluk kapsamlarıyla firmaların ticari işleyişinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. e-Defter kullanımına geçen firmaların sistem entegrasyonu, defterlerin elektronik ortamda gönderilmesi, elektronik ortamda saklanması sıklıkla gündeme gelmekte ve çok önemli bir yer edinmektedir.

     Gelirler İdaresi Başkanlığı (G.İ.B.) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile birlikte, "Yevmiye Defteri" ve "Defter-i Kebir" ile ilgili şablonlar ve standartlar belirlenmiştir. E-Defter düzenlemeleri, şablonları ve e-Defter standartları ile ilgili daha detaylı bilgiye www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

     Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?

     Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

 

 

     E-İrsaliye Nedir ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren fakat kağıt olarak değil dijital ortamda oluşturulan belgedir.

     Elektronik irsaliyenin standartları ve veri şekli Gelirler idaresi başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenmiştir. E-irsaliye kâğıt olarak düzenlenen, en az 3 nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özelliklere ve hukuki niteliklere sahiptir ve sevk irsaliyesinin yerine geçmektedir. e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir modeldir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar. Kağıt olarak 2 tip irsaliye bulunur. Biri sevk, diğeri taşıma irsaliyesidir. e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçecek, yani malı teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecek.

 

Mutabakat süreçlerinde oluşabilecek sorunları ortadan kaldırıp hatasız olarak mutabakat yapmak amacıyla geliştirilen e-Mutabakat ile cari hesaplara ait mutabakatlar çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İstenildiğinde ise daha önceden tamamlanan mutabakatlara e-Mutabakat ile hızlıca erişilebilmektedir.

Web Tasarım Sapka.org  ©